วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555


วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการเดินเอกสาร
- พบครูพี่เลี้ยงเพื่อรับคู่มือหนังสือการสอน
- วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ซึ่งไม่มีการเรียนการสอนนักเรียนมารับตารางสอน หนังสือ ทำความสะอาดห้องเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ภาระงานในช่วงบ่าย
- เวลา 13.00 . ประชุมบุคลากรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ของสถานศึกษาโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ เสร็จจากการประชุมเวลา 16.00 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น