วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน


ตารางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นางสาวดวงกมล โชจรูญเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 คาบ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/2 (423)
21101
อังกฤษ
พื้นฐาน
 ม.1/3 (424)

21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/3 (423)
พักกลางวัน
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/1 (423)อังคาร


21101
อังกฤษ
พื้นฐาน
 ม.1/3 (424)

21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/2 (423)
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/3 (423)


พุธ
21101
อังกฤษพื้นฐาน ม.1/3
(424)พฤหัสบดี


21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/1 (423)

ศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น