วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555


วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าได้เป็นครูที่ปรึกษาเต็มตัวเพราะวันนี้ครูที่เป็นครูร่วมที่ปรึกษาให้โอกาสดิฉันได้พูดคุยกับนักเรียนและดิฉันได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง "การใช้ชีวิตในวัยรุ่นให้มีความสุขเพื่อเข้าสู่มัธยมปลายในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง"
- วันนี้คาบเรียนที่ 3 สอนรายวิชาสื่อสารก่อนเรียนก็พูดกฎกติกาในการเรียน แล้วให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนแล้วเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง "Hello" แล้วให้นักเรียนแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษรายคน
ภาระงานในช่วงบ่าย
- คาบที่ 6 ช่วยอาจารย์พรนัชชาดูแลนักเรียน ม.1/1 ชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกประวัตินักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานจากหนังสือเรียน
- เวลา 14.20 ได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนในเรื่องการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับทรงผม การแต่งกายและกิจกรรมที่ใกล้มาถึงคือ กิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาอำเภอ กิจกรรมไหว้ครูและการประเมินโรงเรียนในฝัน ซึ่งวันนี้ดิฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขา และได้ทำงานเกี่ยวกับกิจการนักเรียน ประชุมเสร็จเวลา 16.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น