วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วันนี้เวรทำความสะอาดไม่สะอาดครูที่ปรึกษาที่ร่วมเป็นที่ปรึกษากับฉันได้ตักเตือนแล้วแบ่งโซนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
- วันนี้เป็นวันที่มีการสอนมากกว่าวันอื่นๆ คือ 4 คาบ คาบแรกดิฉันได้สอนภาษาอังกฤษสื่อสาร นักเรียนชั้น ม.1/2นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยเอาคะแนนมาล่อ
- คาบที่สองได้สอนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการให้พูดบทสนทนาทั่วๆไปและมีการให้ฝึกพูดแนะนำตนเองและเพื่อน นักเรียนตื่นเต้นในการทำกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งนักเรียนจะสนใจมากเพราะเมื่อมีส่วนร่วมก็จะมีคะแนน
- คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและการถามตอบเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียน
- คาบที่หกดิฉันได้สอนนักเรียนชั้น ม.1/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนห้องนี้น่ารักมากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน ทุกคนกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้นักเรียนเริ่มรู้สึกง่วงในช่วงหลังดิฉันเลยสอนเพลงภาษาอังกฤษ 1 เพลงพร้อมด้วยท่าประกอบทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและตื่นตัวไม่ง่วงนอนอีกเลย
- กลับบ้านเวลา 16:20 น. ก่อนกลับบ้านได้ช่วยครูในหมวดภาษาต่างประเทศกวาดขยะ  ปิดหน้าต่าง  และปิดประตูให้เรียบร้อย

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555


วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- ช่วบอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมและช่วยเช็คชื่อผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย
- วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนเลยหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแนการสอนและใบงาน
 ภาระงานในช่วงบ่าย
- ทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ทำใบความรู้และแบบฝึกหัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555


วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าได้เป็นครูที่ปรึกษาเต็มตัวเพราะวันนี้ครูที่เป็นครูร่วมที่ปรึกษาให้โอกาสดิฉันได้พูดคุยกับนักเรียนและดิฉันได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง "การใช้ชีวิตในวัยรุ่นให้มีความสุขเพื่อเข้าสู่มัธยมปลายในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง"
- วันนี้คาบเรียนที่ 3 สอนรายวิชาสื่อสารก่อนเรียนก็พูดกฎกติกาในการเรียน แล้วให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนแล้วเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง "Hello" แล้วให้นักเรียนแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษรายคน
ภาระงานในช่วงบ่าย
- คาบที่ 6 ช่วยอาจารย์พรนัชชาดูแลนักเรียน ม.1/1 ชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกประวัตินักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานจากหนังสือเรียน
- เวลา 14.20 ได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนในเรื่องการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับทรงผม การแต่งกายและกิจกรรมที่ใกล้มาถึงคือ กิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาอำเภอ กิจกรรมไหว้ครูและการประเมินโรงเรียนในฝัน ซึ่งวันนี้ดิฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขา และได้ทำงานเกี่ยวกับกิจการนักเรียน ประชุมเสร็จเวลา 16.00 น.

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555


วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- สอนนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วันนี้เป็นวันนที่สอนสนุกมากนักเรียนให้ความร่วมมือและร่วมกันตอบคำถามในห้องเรียน
 ภาระงานในช่วงบ่าย
- ให้คำปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและชี้แนะแนวทางในการสมัคร ก.ย.ศ
- จัดทำใบงานรายวิชาสื่อสารให้นักเรียนชั้น ม.1/1

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2555

ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- สอนคาบที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 1/3โดยที่ให้นักเรียนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
ภาระงานในช่วงบ่าย
- สอนคาบที่6 วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1/2 นักเรียนสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการทักทายและเข้าเนื่อหาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
- สอนคาบที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1/3 นักเรียนสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการทักทายและเข้าเนื่อหาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
- วันนี้ตอนเที่ยงคาบติดๆกันตอนบ่ายร้อนมากนักเรียนก็ร้อนครูก็ร้อนทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนหนูก็พยายามถามและพยายามนำกิจกรรมที่สนุกมาให้เรียนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 วันนรี้เป็นวันที่ฉันได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาคนเดียวและเป็นครั้งแรกด้วยเพราะครูที่เป็นที่ปรึกษาท่านอื่นติดราชการเลยไม่อยู่วันนี้เป็นอีกวันที่กลัวๆและตื่นเต้นมาก แต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันได้พูดเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่ และได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
- วันนี้เป็นอีกวันที่ไม่ได้สอนเพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปปฐมนิเทศที่วัดพระพรหม
- ดิฉันได้ทำแผนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
- ดิฉันได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อใช้ในสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ใบความรู และแบบฝึกหัด
ภาระงานในช่วงบ่าย
- ดิฉันได้ทำแผนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ดิฉันได้ทำใบงานของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้ฐาน 
- ดิฉันได้เดินทางกลับบ้านเวลา 16:25 น.

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555


วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการเดินเอกสาร
- พบครูพี่เลี้ยงเพื่อรับคู่มือหนังสือการสอน
- วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ซึ่งไม่มีการเรียนการสอนนักเรียนมารับตารางสอน หนังสือ ทำความสะอาดห้องเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ภาระงานในช่วงบ่าย
- เวลา 13.00 . ประชุมบุคลากรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ของสถานศึกษาโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ เสร็จจากการประชุมเวลา 16.00 .

ตารางสอน


ตารางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นางสาวดวงกมล โชจรูญเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 คาบ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/2 (423)
21101
อังกฤษ
พื้นฐาน
 ม.1/3 (424)

21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/3 (423)
พักกลางวัน
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/1 (423)อังคาร


21101
อังกฤษ
พื้นฐาน
 ม.1/3 (424)

21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/2 (423)
21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/3 (423)


พุธ
21101
อังกฤษพื้นฐาน ม.1/3
(424)พฤหัสบดี


21203
อังกฤษ
สื่อสาร
.1/1 (423)

ศุกร์