วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ตารางการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
นศฝ. นางสาวดวงกมล โชจรูญเดช     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   จำนวน 13 คาบ
วัน/เวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50

12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
21102 (อังกฤษ)
.1/1
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง42431204
(อ สื่อสาร)
.4/1
ห้อง424


อังคาร
21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง424


พุธ


31204
(อ สื่อสาร)
.4/2
ห้อง424
21102
(อังกฤษ)
.1/1
ห้อง42421102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง424
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
พฤหัสบดี
21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง424

31204
(อ สื่อสาร)
.4/2
ห้อง424


ศุกร์
21102 (อังกฤษ)
.1/1
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง42431204
(อ สื่อสาร)
.4/1
ห้อง424
กิจกรรมชุมนุม
จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วันนี้เวรทำความสะอาดไม่สะอาดครูที่ปรึกษาที่ร่วมเป็นที่ปรึกษากับฉันได้ตักเตือนแล้วแบ่งโซนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
- วันนี้เป็นวันที่มีการสอนมากกว่าวันอื่นๆ คือ 4 คาบ คาบแรกดิฉันได้สอนภาษาอังกฤษสื่อสาร นักเรียนชั้น ม.1/2นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยเอาคะแนนมาล่อ
- คาบที่สองได้สอนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการให้พูดบทสนทนาทั่วๆไปและมีการให้ฝึกพูดแนะนำตนเองและเพื่อน นักเรียนตื่นเต้นในการทำกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งนักเรียนจะสนใจมากเพราะเมื่อมีส่วนร่วมก็จะมีคะแนน
- คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและการถามตอบเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียน
- คาบที่หกดิฉันได้สอนนักเรียนชั้น ม.1/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนห้องนี้น่ารักมากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน ทุกคนกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้นักเรียนเริ่มรู้สึกง่วงในช่วงหลังดิฉันเลยสอนเพลงภาษาอังกฤษ 1 เพลงพร้อมด้วยท่าประกอบทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและตื่นตัวไม่ง่วงนอนอีกเลย
- กลับบ้านเวลา 16:20 น. ก่อนกลับบ้านได้ช่วยครูในหมวดภาษาต่างประเทศกวาดขยะ  ปิดหน้าต่าง  และปิดประตูให้เรียบร้อย