วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ตารางการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
นศฝ. นางสาวดวงกมล โชจรูญเดช     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   จำนวน 13 คาบ
วัน/เวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50

12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
21102 (อังกฤษ)
.1/1
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง42431204
(อ สื่อสาร)
.4/1
ห้อง424


อังคาร
21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง424


พุธ


31204
(อ สื่อสาร)
.4/2
ห้อง424
21102
(อังกฤษ)
.1/1
ห้อง42421102
(อังกฤษ)
.1/3
ห้อง424
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
พฤหัสบดี
21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง424

31204
(อ สื่อสาร)
.4/2
ห้อง424


ศุกร์
21102 (อังกฤษ)
.1/1
ห้อง424

21102
(อังกฤษ)
.1/2
ห้อง42431204
(อ สื่อสาร)
.4/1
ห้อง424
กิจกรรมชุมนุม
จริยธรรม