วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4/ February/2011
Learning log out Class


participle
Participles มีดังนี้
• Present Participle
• Past Participle
• Perfect Participle
เปรียบเทียบ Present Participle กับ Past Participle
Present Participle = V. ing (Active)
A present participle is used when the word it modifies
is the doer of the active.
Past participle = (passive)
A past participle is used when the word it modifies is the receiver of the active.
Present Participle Past Participle
1. Adjective + Noun (V. ing + n)
I like to look at flying birds.
The barking dog doesn't bite.
2. Noun + V. ing
The man who is speaking there is my father.
The man speaking there is my father.
3. V. ing phrase, clause
The man saw his mother.
He ran to her.
• ทั้ง 2 ประโยคมี ประธานตัวเดียวกัน
• เหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
• ประโยคที่เกิดก่อนหรือที่เป็นเหตุ และเป็น
active จะเปลี่ยนเป็น participle phrase นั้น คือ
Seeing his mother(phrase), he ran to her. (clause)
4. Clause, V. ing phrase
The boy went out.
He slammed the door
• ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียวกัน
• เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน
• ประโยคที่ 2 เป็น active จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase
1. Adjective + Noun ( + N)
He didn't know that it was the stolen car.
The broken glass scattered on the floor.
2. Noun + v.3
The picture that was painted by him was there.
The picture paintedby him was there.
3. phrase, clause
He was helped by a doctor.
He was safe.
• ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียวกัน
• เหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
• ประโยคที่เกิดก่อนหรือที่เป็นเหตุ และเป็น Passive จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase
นั่น คือ
Helped by a doctor(phrase), he was safe. (clause)
4. Clause, phrase
She entered.
She was accompanied by her mother.
• ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียว
• เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน
• ประโยคคที่ 2 เป็น passive จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase


http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no30-34-41/noun%20determiners.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น