วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

17/December/2010
Learning log out Class
วันแม่


แม่  แม่  แม่            คำนี้                        มีความหมาย
มีพระคุณ              มากมาย                 หลายสถาน
แม่เป็นได้              หลายสิ่ง                                หลายประการ
เป็นธนาคาร         เป็นพระพรหม    เป็นร่มไทร
เป็นผู้ให้                                กำเนิด                    เกิดลูกรัก
เป็นผู้ให้                                ที่พัก                       พิงอาศัย
เป็นผู้ให้                                ความการุญ           อุ่นกายใจ
เป็นผู้ให้                                อะไรอะไร             ไม่รามือ
ลูกเจ็บไข้              แม่ก็ให้                   การรักษา
ลูกโตมา                 แม่ก็ส่ง                   เรียนหนังสือ
ลูกต้องการ           ตำรา                       แม่ซื้อให้
ลูกปรึกษา             หารือ                      แม่ยินดี

Mother Day

Mother Mother Mother.
This word has a meaning,a lot of obligation.
Mother is a lot of things, a lot of sorts.
She is a bank, she is Brahma, She is tree shade.
She is giving birth to her children.
She is giving them a place to stay.
She is giving them kindness, warmth.
She is giving them everything, never slowing down.
When the children are sick, the mother cure them.
When the children are growing, the mother sends them studying.
When the children want something, the mother buys for them.
When the children consult their mother, she welcome them.3 ความคิดเห็น:

  1. I think, I was very surprised when I see your blog. Because your blog very beautiful and the other is content read to easy, to understand and benefit for me.

    ตอบลบ
  2. I think that your article interesting and useful.Thie blog very pretty.

    ตอบลบ